Active Users: 31 Players Ingame: Members: 603 Top Donor: Skip Top Forum Poster: k0nan
Not a member - Sign up now!

Sign up to be part of our community
Take part in competitions, giveaways
Discuss whatever in our forum or just do a shoutout
Challenge our team or maybe try out for it

Register now!
Get Social
Visit us on facebook

Like/follow us and see our latest news and updates directly in your facebook/twitter feed


MATCH RESULTS

csg Caosk-Esports vs. Tierp
for Games4u Nordic Master qualifier #5 on 2016-01-02
16:1
csg Caosk-Esports vs. Vafan
for Games4u Nordic Masters Qualifier #5 on 2016-01-02
16:3
csg Caosk-Esports vs. Kavorkishka
for Games4u Nordic Masters Qualifier #5 on 2016-01-02
15:15
csg Caosk-Esports vs. Pods
for Nordic Master qualifier on 2015-12-29
16:10
csg Caosk-Esports vs. Resurrection
for Nordic Master qualifier on 2015-12-29
16:7
csg Caosk-Esports vs. Executioners
for Cevo PRESEASON 1 on 2015-12-16
16:0
csg Caosk-Esports vs. Infinity eSports
on 2015-12-16
17:13

partners

Caosk Studios

Dokument och Protokoll

Mötesprotokoll
Årsmöte (2020-01-21)
Extra åtsmöte (2019-02-09)
Årsmöte (2019-01-21)
Årsmöte (2018-01-21)
Årsmöte (2017-01-21)
Extra Årsmöte (2016-09-18)
Årsmöte (2016-01-18)
Årsmöte (2015-03-01)
Dokument
Föreningens Struktur (2016-09-11)
Föreningens Stadgar
Uppdaterade 2019-02-09

§1 Föreningens namn Caosk Esports
§2 Föreningens säte är Eskilstuna
§3 Föreningen är en ideell förening. Föreningen är ansluten till Riksförbundet Sverok
§4 Föreningens syfte är främst att främja spelande av olika former av spel samt främja samverkan mellan spelare.
§5 Föreningen är religiöst och partipolitiskt oberoende
§6 Verksamhetsår är den 1 januari till den 31 december
§7 Som medlem antas intresserad som godkänner dessa stadgar, och som skriftligen anmält medlemskap för innevarande verksamhetsår. Årsmötet kan välja att ha en medlemsavgift. Om det finns en medlemsavgift måste den vara inbetald för att en person ska räknas som medlem. Avgiftens storlek beslutas på årsmötet. En medlem som allvarligt skadar föreningen kan avstängas av styrelsen. Avstängd medlem måste diskuteras på nästa årsmöte. Antingen så upphävs avstängningen eller så utesluts medlemmen.
§8 Styrelsen ansvarar för föreningens medlemslista, bidragsansökningar, medlemsvärvning, beslut som tas på årsmöten och övrig verksamhet. Föreningens styrelse består av ordförande, kassör, sekreterare och vid behov en eller flera extra ledamöter. Samma person får inte ha flera poster i styrelsen. Styrelsen väljs på årsmötet och tillträde sker direkt efter valet. Valbar är medlem i föreningen.
§9 För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmötet en eller två revisorer. Valbar är en person som inte sitter i styrelsen. Revisorer behöver inte vara medlemmar av föreningen
§10 Valberedning
För att ta fram förslag på personer till de stadgarna föreskrivna valen kan årsmötet välja en eller flera valberedare. Valbar är accepterad medlem i föreningen.
§11 Ordinarie årsmöte skall hållas senast 31 mars varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas personligen minst två veckor i förväg. Följande ärenden skall behandlas på ordinarie årsmöte.
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Mötets behörighet (är alla kallade två veckor innan mötet?)
4. Val av mötets ordförande
5. Val av mötets sekreterare
6. Val av två personer att justera protokollet
7. Styrelsens verksamhetsår förra året
8. Ekonomisk berättelse förra året
9. Revisorernas berättelse för förra året
10. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
11. Årets verksamhetsplan
12. Årets budget och fastställande av medlemsavgift
13. Val av årets styrelse
14. Val av årets revisorer
15. Val av årets valberedare
16. Övriga frågor
17. Mötets avslutande


§12 Extra årsmöte. Om styrelsen vill, eller revisor eller minst hälften av föreningens medlemmar kräver det ska styrelsen tillkalla extra årsmöte. Vid giltigt krav på extra årsmöte kan den som krävt det sköta kallelsen. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas personligen minst två veckor innan mötet ska hållas. På extra årsmöte kan endast de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.
§13 Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. Om särskilda skäl föreligger kan annan person utses att teckna föreningens firma.
§14 Rösträtt. Endast accepterade , närvarande medlem har rösträtt på årsmöte. På styrelsemöten har endast närvarande ur styrelsen rösträtt.
§15 Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt om inget annat står i stadgarna. Enkel röstövervikt betyder att minst hälften av personer med rösträtt närvarande på mötet måste rösta för ett förslag för att det ska gå igenom. Nedlagda röster räknas ej. Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal får slumpen avgöra.
§16 Stadgeändring. Dessa stadgar kan endast ändras på årsmöte. För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt. Ändring av föreningens stadgar om syfte (§4), stadgeändring (§16) och upplösning (§17) kräver likalydande beslut på två på varandra följande årsmöten
§17 Upplösning. Förslag om föreningens upplösning får endast framläggas på årsmöte. Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen. Föreningen kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar vägrar godkänna upplösningen. Vid upplösning ska föreningens skulder betalas. Därefter ska föreningens tillgångar gå till verksamhet i enlighet med föreningens syfte. Hur detta ska ske beslutas på sista årsmötet.

HEADLINES

Kallelse till årsmöte 2021
Published on 10.12.2020 at 16:17
0
Caosk Musmatta
Published on 09.04.2019 at 18:43
2
Ny serveransvarig!
Published on 04.01.2019 at 19:02
1
Website Changelog
Published on 27.12.2018 at 17:22
0
Stickprovskontroller
Published on 09.08.2018 at 17:34
0

statistics

25 Visitors (Today)
239 Visitors (Yesterday)
5199 Visitors (Month)
1216022 Total visits
603 Registered users
0 Users online
31 Guests online

Ad

Please contact info@caosk-esports.com in the interest of purchasing ad spots